Giải pháp thanh toán đột phá

Tăng doanh thu - Bán được nhiều hàng hơn

Hỗ trợ thanh toán bằng thẻ Visa,
Master Card, JCB của 19 ngân hàng

Giải pháp cho khách quốc tế
thanh toán bằng Wechat Pay

Chấp nhận thanh toán QR-Code
của 15 ngân hàng trong nước

Hỗ trợ thanh toán

Khách hàng tiêu biểu